Gimnazijos mokytojų savanorystė

Lietuvos skautija – Lietuvos visuomeninė, savanoriška, nepolitinė organizacija, įkurta 1996 m., veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Tai yra didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje. Lietuvos skautija atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties.
Lietuvos skautijos tikslas – ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos.
Lietuvos skautijos veikla grįsta progresyvios saviauklos sistema, kuri veikia per skautišką įžodį ir priesakus, mokymąsi veikiant, patyrimo laipsnius, specialybių programas ir narystę mažose grupėse. Įvairių amžiaus grupių nariai, padedami suaugusių vadovų, ugdosi charakterį, stiprina pasitikėjimą savimi, komandinio darbo ir bendradarbiavimo kompetencijas.
Pagrindinės skautiškų vienetų veiklos formos - sueigos, stovyklos, žygiai, taip pat šventės, nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, mokymai. Didelė dalis programos vykdoma gamtoje.
Šiuo metu Joniškio rajone veikia S. Goeso ir Skaistgirio draugovės suburiančios mažuosius skautukus -vilkiukus, skautus ir patyrusius kautus bendrai veiklai. Šioms draugovėms vadovauja sesės Ingrida Jakienė, Edita Burbienė, Jurgita Baranauskienė ir Vilma Mingailienė.
Rugsėjo 15 d. Lietuvos skautija šventė 25-ąsias organizacijos įkūrimo metines, ta proga rugsėjo 26 d. vyko padėkos vakaras, kuriame dalyvavo ne tik skautai, bet ir kitų organizacijų atstovai. Šventės metu sesės Ingrida ir Vilma (S. Goeso draugovės draugininkės) buvo apdovanotos ordinais už nuopelnus.

Nepamirškite padėkoti autoriui