Laisvos darbo vietos

Informacija dalyvaujantiems konkurse direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti
Pakeista konkurso data: iš liepos 23 d. į liepos 26 d. (pirmadienį) 13 val.
 

Konkursas Joniškio ,,Aušros” gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti 0,5 etato

             Skelbiamas atviras konkursas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintą Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įstaigų fondo lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu

Darbovietė: Joniškio ,,Aušros” gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga: S. Goeso g. 2, Joniškis, kodas – 290565040)

Pareigybės pavadinimas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Darbo krūvis: 0,5 etato

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo užmokestis priklauso nuo  pedagoginio darbo stažo. Koeficientas – 10,44 – 10,48.

 

              1. Darbo pobūdis: direktoriaus pavaduotojo ugdymui  veiklą reglamentuoja gimnazijos nuostatai, pareigybės aprašas, pareigų pasiskirstymas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

turi sugebėti organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą; incijuoti mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą; mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą; vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais; rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų ugdymo veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus; savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus; savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus; kuruoti gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriaus veiklą.

             2. Bendrieji reikalavimai pretendentams:

             2.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu;

             2.2. lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618) reikalavimus. 

              3. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

              3.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas;

              3.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;

              3.3. teisės aktais nustatytos vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijos;

              3.4. gebėjimas išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, kuriuos nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir vyriausybės nutarimai;

              3.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti mokyklos skyriaus ugdomąją veiklą, vertinti ir analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti;             

              3.6. turėti ne žemesnį kaip B1  užsienio (Europos Sąjungos) kalbos mokėjimo lygį;

              3.7. gebėjimas dirbti komandoje ir reikšti asmeninę iniciatyvą, pareigingumas, kūrybiškumas, nepriekaištinga profesinė reputacija.

 

              4. Privalumai:

              4.1. baigtos edukologijos magistrantūros studijos;

              4.2. vadovaujančio darbo patirtis bendrojo ugdymo srityje;

              4.3. būti įsisavinus Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ir mokėti jomis naudotis;

                   

               5. Pretendentas privalo pateikti:

               5.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

               5.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

               5.3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (us) ir šių dokumentų kopijas;

               5.4. gyvenimo aprašymą;

               5.5. užpildytą pretendento anketą;  

               5.6. darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

               5.7. kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalvimams.

               Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

               Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

               Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo iki

2021-07-22 12.00 val.

               Atranka – 2021 m. liepos 23 d.  13.00 val

               Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. 8 686  43 582.

 

Pareigybės aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,                                                  Vytautas Norvaišas

pavaduojantis direktorių 

 

 

2021 m. liepos 7 d.        

 

 

Atnaujinta: 2021-07-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.