Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2017 2020-09-24 12:56:22 404.21 KB
Veiklos dokumentai
Gimnazijos veiklos ataskaita 2019 m. 2020-09-30 10:21:31 683.09 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 2020-09-30 10:21:10 344.13 KB
2018 m. veiklos programa 2020-07-10 23:35:03 386.6 KB
2019 m. veiklos programa 2020-07-10 23:34:44 374.24 KB
Garbės galerijos nuostatai 2020-09-30 10:21:01 38.5 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2018 2020-07-10 23:29:39 414.26 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2020-07-10 23:29:13 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2020-07-10 23:29:08 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2020-07-10 23:28:07 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020-07-10 23:15:47 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-07-10 23:14:40 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2020-07-10 23:13:49 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2020-07-10 23:10:35 34.5 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2020-07-10 23:08:26 199.5 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaitas už 2018 m. 2020-09-30 10:12:30 428.97 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2020-07-10 23:06:23 29 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2020-07-10 23:01:37 34 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2020-07-10 23:04:01 72 KB
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2016 2020-09-24 13:01:46 35 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 2017 2020-09-24 13:02:43 261.63 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2020-09-24 13:15:12 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-24 13:15:34 20.34 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2020-09-24 13:12:05 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2020-09-24 13:12:58 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2020-10-05 09:38:54 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2020-09-24 13:14:41 179.68 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-09-24 13:01:15 58.13 KB
Tvarkos
Paramos gavimo tvarko aprašas 321.33 KB
Vaiko gerovės komisija
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2020-07-10 23:00:14 60 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2019 - 2020 m. 2020-07-10 23:00:57 273.53 KB
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2016 2020-09-24 13:01:46 35 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 2017 2020-09-24 13:02:43 261.63 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 34.54 KB
Mokinių savivalda
Garbingo elgesio internete kodeksas 2020-10-05 09:38:44 29 KB
Seniūnų tarybos nuostatai 2020-10-05 09:38:49 573.02 KB
Priėmimas į gimnaziją
Prašymas priimti į 2-ą gimnazijos klasę 2020-07-10 22:56:09 29 KB
Mokinio priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2020 2020-10-12 09:32:04 37.61 KB
Prašymas priimti į 1-ą gimnazijos klasę 2020-07-10 22:55:46 30.5 KB
Prašymas priimti į 3, 4 gimnazijos klasę 2020-07-10 22:54:18 33.5 KB
Prašymai priėmimui į suaugusiųjų skyrių 32.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2019-2020 2020-09-30 10:12:20 243.6 KB
Strateginis planas 2016 - 2020 2020-09-24 12:58:50 422.22 KB
Antikorupcijos planas 2020 2020-09-29 14:02:13 37.14 KB
Mėnesio veiklos planai
Spalio mėnesnio planas 2020-10-03 15:32:40 132.81 KB
Ugdymo planavimas ir organizavimas
5 priedas | Neformaliojo švietimo programa 2020-07-10 23:55:33 81.5 KB
1 priedas | Programa 2020-07-10 23:52:55 84 KB
2 priedas | Ilgalaikis planas 2020-07-10 23:54:21 87 KB
3 priedas | Trumpalaikis planas 2020-07-10 23:51:41 31.5 KB
4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška 2020-07-10 23:48:51 22.5 KB
6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas 2020-07-10 23:50:46 89.5 KB
7 priedas | Veiklos planas 2020-07-10 23:46:38 92.5 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2020-09-24 13:12:05 130.47 KB
Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019 2020-07-10 23:43:20 91 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2020-07-10 23:43:55 271.24 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2020-09-24 13:12:58 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2020-10-05 09:38:54 162.81 KB
Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019 2020-07-10 23:41:31 56 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2020-09-24 13:14:41 179.68 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017 2020-07-10 23:38:10 39 KB
Ugdymo planas ir jo priedai
Ugdymo planas 2019-2021 m.m. 2020-10-05 09:03:09 152.73 KB
1 priedas 2020-10-05 09:03:41 18.29 KB
2 priedas 2020-10-05 09:03:53 87 KB
3 priedas 2020-10-05 09:04:04 20.5 KB
4 priedas 2020-10-05 09:04:24 22.42 KB
5 priedas 2020-10-05 09:04:36 15.42 KB
6 priedas 2020-10-05 09:04:48 29.54 KB
7 priedas 2020-10-05 09:04:59 14.18 KB
8 priedas 2020-10-05 09:05:10 18.91 KB
9 priedas 2020-10-05 09:05:21 17.52 KB
10 priedas 2020-10-05 09:05:30 14.55 KB
11 priedas 2020-10-05 09:05:41 16.22 KB
12 priedas 2020-10-05 09:05:51 17.5 KB
Klasės auklėtojo dokumentai
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2020-07-11 00:06:38 40 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2020-09-24 13:15:12 55.5 KB
2 priedas | Mokinių turizmas | tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus (dukters) dalyvavimo gimnazijos organizuojamame turizmo renginyje 2020-07-11 00:48:42 25.5 KB
1 priedas | Mokinių turizmas | Mokinių turizmo renginio programa 2020-07-10 23:58:26 36 KB
3 priedas | Mokinių turizamas | mokinių , susipažinusių su saugaus ir kultūringo elgesio instruktažu ir dalyvaujančių turizmo renginyje, sąrašas 2020-07-11 00:50:53 63 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-24 13:15:34 20.34 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 III ketvirtis 2020-07-11 00:32:53 116.94 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 IV ketvirtis 2020-07-11 00:31:57 151.98 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 I ketvirtis 2020-07-11 00:32:26 104.72 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 II ketvirtis 2020-07-11 00:29:50 104.99 KB
Finansinės būklės ataskaita 2016 III ketvirtis 2020-07-11 00:31:31 211.62 KB
Finansinės sumos 2016 III ketvirtis 2020-07-11 00:29:07 205.84 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 IV ketvirtis 2020-07-11 00:28:27 179.41 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 i ketvirtis 2020-07-11 00:27:27 70.84 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 II ketvirtis 2020-07-11 00:27:53 70.92 KB
Finansinės atskaitomybės dokometai 2017 III ketvirtis 2020-07-11 00:27:04 70.69 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 208 I ketvirtis 2020-07-11 00:26:39 54.4 KB
Finansinė atskaitomybės dokumentai 2018 II ketvirtis 2020-07-11 00:26:16 54.42 KB
Finansinė atsakitomybės dokumentai 2018 III ketvirtis 2020-07-11 00:25:15 54.09 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 III ketvirtis 2020-07-11 00:25:49 201.61 KB
Aiškinamasis raštas prie 2016-03-31  biudžeto vykdymo ataskaitų 2020-07-11 00:22:55 104.5 KB
Finansavimo sumos II ketvirtis 2020-07-11 00:24:32 42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 II ketvirtis | aiškinamasis raštas 2020-07-11 00:20:14 105.5 KB
Finansinės būklės ataskaitas 2016 II ketvirtis 2020-07-11 00:21:12 51 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 II ketvirtis 2020-07-11 00:19:50 45 KB
Aiškinamasis raštas prie 2016-09-30 biudžeto vykdymo ataskaitų 2020-07-11 00:18:00 291.01 KB
Biudžeto veiklos planas Atnaujinta Dydis
Metų veiklos planas 2019 2020-07-11 00:16:30 249.27 KB
Metinis veiklos planas 2019 | Bendroji dalis 2020-09-30 10:20:48 300.77 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokamo maitinimo valgiaraštis 2020-2021 m. m. 2020-09-29 14:11:38 407.95 KB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 2020-2021 m. m. 2020-09-29 14:18:50 428.3 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2018 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas 2020-07-11 00:14:41 99.29 KB
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2020-09-30 10:13:35 577.34 KB
Viešųjų pirkimų ataskaita 2016 2020-07-11 00:14:06 283.88 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2014 2020-07-11 00:13:00 46.5 KB
2019 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas 2020-07-11 00:12:28 145.77 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2014 2020-07-11 00:09:14 292 KB
Viešųjų pirkimų skelbimai
Laboratorinės įrangos pirkimas 2019 2020-07-11 00:07:55 247.14 KB
Pagalbinių mokymo priemonių ir prietaisų pirkimas 2020-07-11 00:08:53 670.08 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Antikorupcijos planas 2020 2020-09-29 14:02:13 37.14 KB
Korupcijos prevencijos ataskaita 24.65 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės veiklos priemonių planas 64 KB
Ugdymo karjeros dokumentai Atnaujinta Dydis
Bendrojo priėmimo pagrindiniai princimapia 2013 2020-09-30 10:12:39 1.26 MB
Ugdymo karjerai programos priedas 2020-07-11 00:42:15 204 KB
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2020-07-11 00:37:41 50 KB
Egzaminų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2020–2021m.m. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 2020-09-29 13:59:36 293.61 KB
2020–2021 m.m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis 2020-09-29 13:58:32 190.64 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Sutikimas naudoti ad 2020-10-08 13:44:38 41 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2020-10-08 13:46:20 29.59 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2020-10-08 13:46:28 46 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-08 13:46:38 35.31 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-08 13:46:46 22.7 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
I pusmečio tvarkaraštis 172.33 KB
Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo I pusmečio tvarkaraštis 456.21 KB
Suaugusiųjų vidurinio ugdymo I pusmečio tvarkaraštis 515.05 KB
Informacija apie Covid-19 Atnaujinta Dydis
Informacija tėvams apie Covid-19 2020-10-19 15:25:21 559.04 KB
Informacija tėvams apie Covid-19 467.69 KB
Informacija tėvams apie Covid-19 304.28 KB