Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2017 2020-09-24 12:56:22 404.21 KB
Veiklos dokumentai
Gimnazijos veiklos ataskaita 2019 m. 2020-09-30 10:21:31 683.09 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 2020-09-30 10:21:10 344.13 KB
2018 m. veiklos programa 2020-07-10 23:35:03 386.6 KB
2019 m. veiklos programa 2020-07-10 23:34:44 374.24 KB
Garbės galerijos nuostatai 2020-09-30 10:21:01 38.5 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2018 2020-07-10 23:29:39 414.26 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2020-07-10 23:29:13 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2020-07-10 23:29:08 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2020-07-10 23:28:07 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020-07-10 23:15:47 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-07-10 23:14:40 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2020-07-10 23:13:49 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2020-07-10 23:10:35 34.5 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2020-07-10 23:08:26 199.5 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaitas už 2018 m. 2020-09-30 10:12:30 428.97 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2020-07-10 23:06:23 29 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2020-07-10 23:01:37 34 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2020-07-10 23:04:01 72 KB
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2016 2020-09-24 13:01:46 35 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 2017 2020-09-24 13:02:43 261.63 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2020-09-24 13:15:12 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-24 13:15:34 20.34 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2020-09-24 13:12:05 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2020-09-24 13:12:58 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2020-10-05 09:38:54 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2020-09-24 13:14:41 179.68 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-09-24 13:01:15 58.13 KB
Tvarkos
Paramos gavimo tvarko aprašas 321.33 KB
Vaiko gerovės komisija
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2020-07-10 23:00:14 60 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2019 - 2020 m. 2020-07-10 23:00:57 273.53 KB
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2016 2020-09-24 13:01:46 35 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 2017 2020-09-24 13:02:43 261.63 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 34.54 KB
Mokinių savivalda
Garbingo elgesio internete kodeksas 2020-10-05 09:38:44 29 KB
Seniūnų tarybos nuostatai 2020-10-05 09:38:49 573.02 KB
Priėmimas į gimnaziją
Prašymas priimti į 2-ą gimnazijos klasę 2020-07-10 22:56:09 29 KB
Mokinio priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2020 2020-10-12 09:32:04 37.61 KB
Prašymas priimti į 1-ą gimnazijos klasę 2020-07-10 22:55:46 30.5 KB
Prašymas priimti į 3, 4 gimnazijos klasę 2020-07-10 22:54:18 33.5 KB
Prašymai priėmimui į suaugusiųjų skyrių 32.5 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-21 14:56:17 58.13 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkaraštis 2020-2021 150.07 KB