gototopgototop
Gegužės mėnesio renginių planas. Spausdinti
Antradienis, 03 Gegužė 2016 11:12

Joniškio „Aušros“ gimnazija

GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2015-2016 m.m.

Renginys

Laikas

Atsakingas

 1. Metodinė veikla, posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai ir kt.
  1. Klasių auklėtojų metodinė grupė.
  2.  Metodinė taryba.
  3. VGK veikla.
   1. Posėdžiai.
   2. Sportinė veikla.
    1.  Tarpklasinės futbolo varžybos 11x11
    2. UKC veikla.
     1. Individualios konsultacijos.
     2. Informacinio centro- bibliotekos  veikla.
      1. MOBIS sistemos diegimas.
       1. Matematikos diagnostinis kontrolinis darbas 1 kl.
       2. Lietuvių kalbos diagnostinis diktantas 1 kl.
       3. PUPP Lietuvių kalba ( raštu).
       4. PUPP Matematika.
   
     

1.1.1Klasių auklėtojų pasitarimas.

1.1.1.1.Mokslo metų pabaigos renginių suderinimas: Sporto olimpiada, klasių ekskursijos.

1.1.1.2.Pagalbos mokiniui tvarkos aprašo analizė, aptarimas, taikymas gimnazijoje.

1.1.1.3. Komandinio darbo, sprendžiant patyčių, smurto atvejus gimnazijoje, tvarkos aprašo  aptarimas, taikymas gimnazijoje.

1.1.1.4. Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams aptarimas, taikymas gimnazijoje.

1.1.1.5. Mokslo metų klasių iniciatyvų registracija.

Derinama

I.Jakienė

J.Bulzgienė

V.Bartašienė

     

1.2.1.Metodinių grupių veiklų analizės.

1.2.2. Metodinės tarybos posėdis dėl mokinių mokymosi krūvio, ugdymo plano 2016-2017 m.m. koregavimas.

05 mėn.

V.Mačiulienė

G.Poliakas

     

1.3.1.Mokytojų pasitarimas.

2-4 sav.

Administracija

     
     

2.1.1.VGK posėdis: tyrimo „Mokymosi ir laisvalaikio planavimas“ pristatymas.

2.1.2.Pagalba klasių auklėtojams:

2.1.3. Mokinių lankomumo balandžio mėnesį analizė.

2.1.4. Paskaita „Renkuosi gyvenimą“- suicido prevencija.

2.1.5. Paskaita-diskusija „Prekyba žmonėmis“ 1 kl.

2.1.6. Psichologinės valandėlės ( temą derinti individualiai).

05 mėn.

Tartis asmeniškai

Tartis asmeniškai

Tartis asmeniškai

VGK grupė, J.Čepulytė

J.Bulzgienė

J.Bulzgienė ( 1-2 kl.)

J.Čepulytė (3-4 kl.)

J.Bulzgienė

J.Čepulytė

2.2.Tyrimai.

   

2.2.1.Tyrimo „Mokinių mokymosi ir laisvalaikio pusiausvyra- laisvalaikio planavimas“ pristatymas.

2.2.2.1-2 kl. mokinių lūkesčių ir realios situacijos analizės savianalizė.

2.2.3. Neformaliojo švietimo poreikių 2016-2017 m.m. tyrimas.

2.2.4. 1 kl. mokinių adaptacija ( po metų)

05 mėn.

05 mėn.

05 mėn.

05 mėn.

J.Čepulytė, VGK

A.Žilinskienė, kl.auklėtojai

V.Bartašienė, G.Mikulėnas

J.Čepulytė

     

3.1. Protų mūšis „Žymūs kraštiečiai“( projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“ ir KKC).

3.4.Paskutinio skambučio šventė.

3.5. Labdaros akcija- paramos Žagarės socialinių paslaugų centrui rinkimas ( koncertas Žagarėje).

3.6. Vitražų paroda „Žydintis langas“ 109 kabinete

3.7. Rusiškų dainų festivalis „Su daina per gyvenimą“.

3.8. Gitaros būrelio koncertas.

3.9.Olimpiadų, konkursų nugalėtojų pagerbimo šventė.

Derinama

05-26 d.

05-12 d.

05 mėn.

05-05 d. 13.50 val.

05-10 d. 13.50 val.

05-25d. 13 val.

G.Motiejuitė, V.Bartašienė

3-4 kl. aukl., S.Jonušienė, B.Jurgaitytė, V.Bartašienė

J.Bulzgienė, VGK

J.Burauskienė

K.Martinaitienė

G.Mikalėnas

V.Mačiulienė, V.Židonienė, A.Žilinskienė

     
 

05 mėn.

 E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

     

  5.2.Karjeros diena- projektas  „Į gyvenimą- 2016“ 3 kl.

  5.3. Šv. Florijono dienai- atvirų durų savaitė Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Joniškio priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje 1-4 kl.

   5.4. Individualios konsultacijos 4 kl. mokiniams ( LAMA BPO naujienos).

   5.5. Klasės valandėlė 3 kl. mokiniams „LAMA BPO naujienos“.

   5.6. Siūloma- organizuoti 1-4 kl. susitikimus su mokinių tėvais jų darbovietėse ( projektas „Įšok į tėvų klumpes“).

Individualiai

05-09 d.

Tartis individualiai (tel.8-426-51376)

05-02 iki 05-06 d.

10.00- 18.00val.

05 mėn.

05-13 d.

Tartis su tėvais individualiai ar klasių grupėms.

S.Stulginskienė, V.Mačiulienė

V.Bartašienė ir darbo grupė

Klasių auklėtojai

S.Stulginskienė

S.Stulginskienė

Klasių auklėtojai

     

6.2.Parodos:

       Be Juozo Grušo 30m

05 mėn.

05-01 d.

 D.Petrikienė, N.Ramonienė

S.Stulginskienė

     
 1. Anglų k. grupių ( 3 kl.) sudarymas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
 1. Signalinio pusmečio rezultatų analizė.
 1. 3 kl. ugdymo plano rengimas, 2016-2017 m.m. tvarkaraščio sudarymas.
 1. Atvirų durų diena ( M.Slančiausko progimnazija).
 2. Projektinė veikla.
  1. Kultūrinė, pažintinė, meninė, sportinė veikla- projektas „ Olimpiniai metai gimnazijoje“- rengimasis Olimpinių metų uždarymui- Sporto olimpiadai (aplankų apie šalį rinkimas, pristatymo 5-10 min. apie šalį rengimas, talismano projektų įgyvendinimas, emblemų ar aprangos paieška olimpiadai).
  2. Tarptautinio projekto Erasmus+ „Mūsų aplinka. Mūsų namai. Mūsų mokykla“ partnerių susitikimas Lietuvoje ( mūsų gimnazijoje).
  3. Tarptautinė konferencija ( projektas Erasmus+ ) „Mūsų aplinka. Mūsų mokykla. Mūsų namai“

05- mėn.

05 mėn.

05-04 d.

05-10 d.

05 mėn.

05 mėn.

05 mėn.

Derinama

A.Žilinskienė,

Matematikos mokytojai

V.Židonienė

Lietuvių k. mokytojai

V.Mačiulienė, V. Židonienė

Lietuvių kalbos mokytojai

V.Mačiulienė, A.Žilinskienė

Matematikos mokytojai

V. Židonienė

V.Mačiulienė

V.Mačiulienė, K.Motiejuitis

V.Mčiulienė

     
 

05 mėn.

05-16 iki 05-20d.

05-17 d.

Klasių auklėtojai

G.Motiejuitė, V.Židonienė

G.Motiejuitė, V.Židonienė

9.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, dokumentų rengimas.

   

9.1. Besiatestuojančių mokytojų dokumentų analizė, pamokų stebėjimas ( V. Hussein)

9.2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programos įgyvendinimas ( Ugdymo planas 2015-2017 m. I.9.-49.8).

9.3.Pamokų stebėsena: pagalbos teikimas mokiniui pamokoje. Išmokimo ir mokinių mokėjimo mokytis stebėjimas.

9.4. Dienyno priežiūra: atsiskaitomųjų darbų vertinimas, etninės kultūros ugdymo, žmogaus saugos ugdymo programų įgyvendinimas.

9.5. Strateginio plano teikimas  tvirtinimui Joniškio rajono savivaldybės tarybai.

9.6. E. dienyno priežiūra: neformaliojo švietimo pildymas.

9.7.Mokytojų asmeninės pedagoginės veiklos suvestinių rengimas.

9.8. Mokinio asmeninės pažangos matavimas ir vertinimas.

05  mėn.

05 mėn.

05 mėn.

05 mėn.

05 mėn.

05 mėn.

05 mėn.

05 mėn.

V.Mačiulienė, V.Ždidonienė

V.Bartašienė, J.Bulzgienė

V.Mačiulienė, A.Žilinskienė, V.Židonienė

A.Žilinskienė, V.Židonienė

A.Žilinskienė, V.Sutnikas

V.Bartašienė

Dalykų mokytojai

A.Žilinskienė

10.Vidaus veiklos kokybės įsivertinimas.

   

10.1. Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo giluminio tyrimo 2.4.2. srities „Mokėjimas mokytis“ pristatymo rengimas.

05 mėn.

V.Bartašienė, darbo grupė