gototopgototop
Dar vienas susitikimas ... Spausdinti
Antradienis, 08 Balandis 2014 07:35

Gimnazijai- 95-eri...

Praėjusią savaitę į gimnaziją sugrįžo du jos šaunūs ir garbingi auklėtiniai- gydytojai. Abu jie studijavo tuos pačius mokslus Kauno medicinos universitete, abu įgijo gydytojo profesijas, tik  abu pasuko skirtingais keliais... Renginio vedėja- abiejų svečių lietuvių kalbos mokytoja Regina Šimkuvienė pasidžiaugė savo mokinių apsilankymu, sėkme, juos pristatė susirinkusiai vyresniųjų klasių mokinių auditorijai.

Dainius Butvilas, gimnaziją baigęs prieš beveik dvidešimtį metų, šiandien me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras,  sėk­min­gai de­ri­nantis tra­di­ci­nės ki­nų ir šiuo­lai­ki­nės Va­ka­rų me­di­ci­nos ži­nias. Abi šios sis­te­mos pui­kiai su­ta­ria ir pa­čio­je Ki­ni­jo­je, į ku­rią D. But­vi­las nuo­lat ke­liau­ja to­bu­lin­tis. Ži­nių jis sė­mė­si ir tra­di­ci­ni­nės ki­nų me­di­ci­nos li­go­ni­nė­se, ir iš at­okiuo­se kai­muo­se gy­ve­nan­čių liau­dies gy­dy­to­jų. To­kių kaip jis spe­cia­lis­tų – tu­rin­čių ir šiuo­lai­ki­nės Va­ka­rų me­di­ci­nos iš­si­la­vi­ni­mą, ir tvir­tus ki­nų me­di­ci­nos pa­grin­dus – Lie­tu­vo­je ne­daug. D.But­vi­lo spe­cia­ly­bė – fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­jas, jo di­ser­ta­ci­ja – iš epi­lep­si­ja ser­gan­čių žmo­nių rea­bi­li­ta­ci­jos. Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te šiandien me­di­kas at­sa­kin­gas už aku­punk­tū­ros spe­cia­lis­tų ren­gi­mą, Ry­tų me­di­ci­nos stu­di­jas. Vil­niaus uni­ver­si­te­to Kon­fu­ci­jaus ins­ti­tu­te su tra­di­ci­niu ki­nų gy­dy­mo me­nu su­pa­žin­di­na pla­čią­ją vi­suo­me­nę. Dau­gu­mą lai­ko D.But­vi­las ski­ria sa­vo pa­cien­tams, tai­ky­da­mas jiems to­kius me­to­dus kaip aku­punk­tū­ra, šil­dy­mas iš pe­ly­nų su­suk­tu ci­ga­ru (mok­sa) ir kt. Beje, Dainius šiandien turi privačią kliniką Kaune, kur pacientams taiko gydymą akupunktūra ir šildymą moksa. Apie visus šiuos dalykus Dainius pasakojo susirinkusiems gimnazistams, svajojantiems apie gydytojo profesiją.

Antrasis svečias- joniškiečių mylimas gydytojas- chirurgas Gytis Skirmantas. Gytis dirba Joniškio ligoninėje, todėl didžioji dalis joniškiečių jį puikiai pažįsta, didžioji dalis joniškiečių- jo pacientai, tik nedaugelis žino, kad jis- Joniškio „Aušros“ gimnazijos auklėtinis. Malonus, visada besišypsančiomis akimis jis bendrauja su kiekvienu, pagalbos besikreipiančiu. Gytis Skirmantas papasakojo moksleiviams, kaip, savo tėčio įtikintas, tapo gydytoju, kaip už tai jis jam dėkingas; pasakojo apie studijas Kaune, gydytojo darbą. Svečias pabrėžė, kad gydytojo darbas teikia didžiulį moralinį pasitenkinimą, kai pavyksta padėti žmogui. Beje, jis atskleidė mokiniams ir vieną paslaptį- savo pomėgį muzikai. Pasakojo, kaip kiekvieną vasarą jis pasikviečia kurso draugus (taip pat šventai mylinčius muziką) į savo sesers Jakiškių dvarą... Ir ten iki išnaktų skamba muzika... Dvaro svečiai gali klausytis muzikuojančių... gydytojų. Vienas iš moksleivių paklausė Gyčio, ar meilė muzikai- būtina sąlyga, kad būtum geras gydytojas?  Gydytojas šypsodamasis atsakė, kad būtina, nes gydytojo darbas- ypač įtemptas darbas, reikalaujantis ypatingo dėmesio, susikaupimo, todėl atsipalaidavimas, iškrova yra būtina. Beje, Gytis buvo atsinešęs gitarą ir dovanojo kelias malonias akimirkas mūsų gimnazistams ir mokytojams.

Miela, kad gimnazijos buvusieji auklėtiniai atidėję darbus kaip paukščiai sugrįžo į savo mokyklą, „ kur pradžia jų jaunystės ir kelio pradžia“, savo pavyzdžiu padrąsino šiandieninius moksleivius, įkvėpė pasitikėjimo savo jėgomis. Mokytojai pasidžiaugė savo mokinių gražiais ir prasmingais darbais.

Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Vilija Bartašienė