gototopgototop
Rugsėjo mėn. renginių planas Spausdinti
Trečiadienis, 10 Rugsėjis 2014 14:19

Joniškio „Aušros“ gimnazija

RUGSĖJO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2014-2015 m.m.

     Renginys

Laikas

Atsakingas

1.Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla.

   

1.1.Klasių auklėtojų metodinė grupė.

1.1.2. Klasių auklėtojų pasitarimas: metų veiklos planavimas. Darbo su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti gimnaziją moksleiviais tvarkos aprašo ( naujos redakcijos) pristatymas.                    

8d.

Kl.aukl.metodinė grupė,

A.Nesavas

V.Bartašienė

S.Stulginskienė

V.Mingailienė

1.2.Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla. Susirinkimai. Seminarai. Konferencijos. Atestacija. Naujų dokumentų rengimas.

1.2.1.Mokytojų pasitarimas.

Mėnesio pabaigoje

     

  

Administracija                                                    

1.2.Darbo su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti gimnaziją tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimas.

Mėnesio pradžia

V.Bartašienė

Darbo grupė

1.3. Ilgalaikių planų, neformaliojo švietimo programų, pasirenkamųjų dalykų ir modulių programų derinimas it tvirtinimas.

1 sav.

Adminstracija

1.4. Gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimas- platusis auditas.

1-2 sav.

Vidaus  veiklos įsivertinimo grupė

G.Mikulėnas

1.5. 1-2 kl. srautų formavimas.

3-4 kl. grupių sudarymas.

 1 sav.

V.Mačiulienė

A.Žilinskienė

V.Židonienė

     

1.2.7. Gimnazijos nuostatų naujos redakcijos rengimas ir tvirtinimas.

09 mėn.

A.Žilinskienė

V.Židonienė ir darbo grupė

1.2.6. Veiklos programos 2014-2015 m.m. rengimas

09-10d.

V.Mačiulienė

Darbo grupė

1.2.9. Metodinių grupių pasitarimai. Ilgalaikių planų derinimas, Metų veiklų planavimas.

09 mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

1.2.17.Gabių mokinių ugdymo sistemos naujos redakcijos rengimas.

09 mėn.

V.Bartašienė

I.Butautienė

VGK

2.VGK veikla.

   

2.1.Metų veiklos aptarimas,  planavimas.

2.2. Darbo su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti gimnaziją tvarkos aprašo naujos redakcijos pristatymas.

2.3. Mokinių elgesio taisyklių naujos redakcijos rengimas, tvirtinimas.

2.4. Mokinių pavežėjimo bei nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas.

2 sav.

1 sav.

2 sav.

1 sav.

VGK darbo grupė

V.Bartašienė

J.Bulzgienė

J.Bulzgienė

2.2. Pagalba klasių auklėtojams:

2.2.1. Pranešimas 2e kl. „Kasmetinių sveikatos patikrinimų svarba“.

2.2.2. Žygis dviračiais ( širdies diena).

2.2.3. Klasės valandėlės 1-4kl. „Saugus eismas“- susitikimas su Joniškio PK specialistais.

3d., 10d.

26d.

Atskiras grafikas

V.Mingailienė

J.Bulzgienė

3.Renginiai.

   

3.1. Mokslo ir žinių diena ( kultūrinė, pažintinė ...veikla)

3.2. Europos kalbų diena.

3.3.Tyrėjų naktis.

3.4. Sveikos gyvensenos diena: foto sesija, paskaitos, susitikimai. Žmogaus saugos mokymai.

3.5. Dalyvavimas rajoniniame Saulės festivalio atidaryme .

3.6. Naujai išrinktų klasių seniūnų pasitarimas.

 1d.

25d.

26d.

26d.

1-2 sav.

11d. po 3 pam.

V.Bartašienė

S.Jonušienė

B.Jurgaitytė

P.Petraitis

V.Židonienė

Užsienio kalbų mokytojai

V.Mačiulienė

A.Žilinskienė

Gamtos mokslų mokytojai

V.Bartašienė

V.Mingailienė

J.Bulzgienė

Kl.auklėtojai

G.Poliakas

K.Judžentytė

V.Bartašienė

Kl.auklėtojai

5.Sportiniai renginiai.

   

5.1.Sveikatingumo diena- diena be automobilio. Rudens krosas.

5.2. Rajoninis Joniškio policijos Komisaro krepšinio taurės turnyras.

09 mėn.

Ž.Mačiūnas

E.Poliakienė

V.Mingailienė

6.UKC renginiai.

   

6.1.Susitikimas su JRPK atstovais (1-4 kl.). Jaunųjų policijos rėmėjų paieška.

6.2.Svečiuose ASU atstovai. Universiteto studijų programos. Susitikimas su ASU rėmėju, Joniškio krašto verslininku V.Kaikariu.

6.3.Susitikimas su buvusia mokine I.Sabuckyte. Įspūdžiai iš Turkijos.

Derinama

Derinama

Derinama

UKC

S.Stulginskienė

7.Informacinio centro- bibliotekos renginiai.

   

7.1.Parodos:

O.Balzakui-215

A.K.Doiliui- 155

20d.

22d.

N.Ramonienė

8.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, ir kiti darbai.

   

8.1. E. dienyno pildymas.

09 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

V.Bartašienė

8.2. Naujai atvykusių mokinių adaptacija.

09 mėn.

A.Žilinskienė

8.3. Pamokų stebėsena: mokytojų, ketinančių atestuotis pamokų lankymas.

09 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

V.Mačiulienė

8.4. Tarifikacijos rengimas.

09 mėn.

V.Mačiulienė

8.5. Tvarkaraščio koregavimas.

1 sav.

V.Mačiulienė

K.Motiejuitis

9.Olimpiados, rengimasis egzaminams.

   

9.1. 3 kl. mokinių supažindinimas su brandos egzaminų programomis.

09 mėn.

A.Žilinskienė

V.Židonienė

Dalykų mokytojai

10. Projektinė veikla.