gototopgototop
Gruodžio mėn. renginių planas Spausdinti
Antradienis, 02 Gruodis 2014 08:13

Joniškio „Aušros“ gimnazija

GRUODŽIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2014-2015 m.m.

     Renginys

Laikas

Atsakingas

1.Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla.

   

1.1.Klasių auklėtojų metodinė grupė.

1.1.2.  Tyrimų „Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose už gimnazijos ribų“, „Mokinių užimtumas gimnazijoje“.

1.1.3. Klasės auklėtojo darbo formų įvairovė ( seminaro medžiaga).

1.1.4.Kalėdiniai renginiai gimnazijoje.            

 

Kl.aukl.metodinė grupė,

A.Nesavas

V.Bartašienė

J.Bulzgienė

A.Žilinskienė

1.2.Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla. Susirinkimai. Seminarai. Konferencijos. Atestacija. Naujų dokumentų rengimas.

 

     

  

                                                   

1.2.2.Metodinės tarybos posėdis. Tyrimas „Mokinių mokymosi motyvacijos ir savarankiško mokinių darbo organizavimas pamokoje“.

Derinama

V.Mačiulienė

B.Krajinienė

1.2.3.Metodinių grupių pasitarimai

12mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

1.2.4. Gimnazijos nuostatų naujos redakcijos derinimas su Gimnazijos taryba.

12 mėn.

A.Žilinskienė

V.Židonienė ir darbo grupė

Gimnazijos taryba

L.Karkliuvienė

1.2.5.Mokytojų tarybos posėdis: I trimestro rezultatų analizė.

8d.

A.Žilinskienė

V.Židonienė

V.Mačiulienė

1.2.6. Rengimasis atestacinės komisijos posėdžiui. Atestacinės komisijos posėdis.

19d.

Atestacinė komisija

A.Žilinskienė

V.Židonienė

2.VGK veikla.

   

2.1.Gabių mokinių ugdymo sistemos naujos redakcijos rengimas.

12 mėn.

VGK darbo grupė

2.2. Gabių mokinių 1 klasėse atrankos tyrimas.

12 mėn.

I.Butautienė

2.3.Darbo grupės su likusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti pamokas moksleiviais posėdis: mokinių lankomumas lapkričio mėnesį.

Po 10d.

BGK grupė, J.Bulzgienė

2.4. Pagalba klasių auklėtojams:

2.4.1. Donoro diena.

2.4.2. Protmūšis „AIDS: geriau žinoti“ 1 kl.

2.4.3. Kl. valandėlė „Prekyba žmonėmis“ 1-4 kl.

3d.

10d.

12-01 mėn.

V.Mingailienė

V.Mingailienė

Derinti su J.Bulzgiene

3.Renginiai.

   

3.1.MMB kalėdinė mugė.

12 mėn.

E.Mikalajūnienė

3.2. Kalėdinė labdaros mugė.

17d.

Seniūnų taryba

V.Bartašienė

3.3. Kalėdiniai karnavalai.

19d.

1-4 kl. auklįtojai

3.4. Kalėdinė labdaros akcija- išvyka į Žagarės socialinių paslaugų centrą.

Derinama

Seniūnų taryba

V.Bartašienė

3.5.Rengimasis J.Kisieliaus  meninio skaitymo šventei ( I turui) ( projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“).

12 mėn.

Lietuvių kalbos mokytojos

3.6. Gruodžio 9d.-  Tarptautinė antikorupcijos diena:

3.6.1.Paskaita- diskusija „Korupcija“ 2e kl.

3.6.2.Klasės valandėlė „Kas yra korupcija?“4d kl.

3.6.3. Plakato gamyba  antikorupcine tema 1b kl.

3d.

2d.

Iki 9d.

J.Bulzgienė

E.Poliakienė

R.Abroževičienė

3.7. Gimnazijai-95

Vakaronė mokytojams pramogų centre  „Žilvinas“

13d.18 val.

Administracija

5.Sportiniai renginiai.

   

5.1.Tarpmokyklinis kalėdinis krepšinio turnyras 3x3

12 mėn.

E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

6.UKC renginiai.

   

6.1.Susitikimas su ŠU doc. A.Juodraičiu ir D.Gerulaičiu „Asmenybės kryptingumas ir profesijos pasirinkimas“

1d.12 val.

S.Stulginskienė

6.2. Ekskursija į Šiaulių miesto gamyklas: UAB „Putokšlis“, UAB Šiaulių apskrities TV, Šiaulių miesto patologinės anatomijos skyrius, Šiaulių arena, PC „Akropolis“( profesinis veiklinimas).

3d. 2c ir 2a kl.

S.Stulginskienė

6.3. Susitikimas 1 kl. mok. Su buvusiu mokiniu , karininku D.Judženčiu.

4d.

S.Stulginskienė

6.4.Ekskursija į Panevėžio miesto gamyklas: ( profesinis veiklinimas) 2b ir 2a kl.

16d.

S.Stulginskienė

7.Informacinio centro- bibliotekos renginiai.

   

7.1.Parodos:

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

K.Urbai- 60

A.Griciui-115

Tarptautinė žmogaus teisių diena

15d.

3d.

24d.

10d.

N.Ramonienė

S.Stulginskienė

8.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, ir kiti darbai.

   

8.1. E. dienyno pildymas.

12 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

V.Mačiulienė

8.2. Neformaliojo švietimo pildymas e.dienyne.

12 mėn.

V.Bartašienė

8.3.Pamokų stebėsena. Tikslas: uždavinio, turinio, metodų ir formų dermė.

12 mėn.

V.Mačiulienė

V.Židonienė

A.Žilinskienė

8.4.1 kl. mokinių pažangumo lyginamoji analizė.

12 mėn.

A.Žilinskienė

8.5. 1-2 kl. matematikos ir lietuvių kalbos srautų korekcija.

12 mėn.

A.Žilinskienė

V.Židonienė

8.6. Dalyvavimas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro tyrime „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“( klausimyno pildymas).

Iki 5d.

J.Bulzgienė

8.7.Ataskaitos „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos“ pildymas.

Iki 19d.

V.Bartašienė

V.Židonienė

A.Žilinskienė

9.Olimpiados, rengimasis egzaminams.

   

9.1.Pirmojo etapo olimpiadų organizavimas.

12 mėn.

A.Židonienė

V.Židonienė

10. Projektinė veikla.

   

10. 1. Gimnazijai-95

Projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“-  Menų diena- kraštiečių išleistos knygos „J.J.Vainauskai“ pristatymas, susitikimas su joniškiečių draugijos „Sidabra“ nariais, knygos leidėjais.

12-8d.

V.Bartašienė

K.Motiejuitis

G.Mikulėnas

S.Jonušienė

B.Jurgaitytė

K.Judžentytė

D.Butkienė

V.Ancevičienė

10.2. Gimnazijai-95

Projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“.

VII-asis rajoninis  A.Raudonikio dainų ir šokių festivalis.

12d.

B.Jurgaitytė

V.Bartašienė

10.3. Vizitas į Suomiją, Turku miestą. Tikslas: švietimo sistema ir darbo organizavimas Suomijos gimnazijose.

12-16/18d.

V.Židonienė

V.Sutnikas

A.Žilinskienė

D.Petrošiūtė

10.4. Projektas „ESF Akademija“ – trečioji  užduotis.

12 mėn.

V.Bartašienė

J.Bulzgienė