gototopgototop
Ugdymas karjerai Spausdinti

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra

bendrajame lavinime ir preofesiniame mokyme“.

 

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu.Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje.Jam turėtų padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras (LMITKC), dabar pakeitęs pavadinimą į Lietuvos moksleivių neformalaus švietimo centrą (LMNŠC) nuo 2010 m.gegužės 3 d. vykdo projektą‘‘Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme( I etapas).

Projekto tikslas – siekti Ncionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Karjeros paslaugų tikslas – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Viena pagrindinių projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ veiklų – Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose.

2012 m. spalio mėnesį į projektą įsijungė ir Joniškio „Aušros“ gimnazija. Projekto įgyvendinimo metu mūsų gimnazijoje mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos: grupinės bei individualios konsultacijos, išvykos, susitikimai, organizuojami renginiai. Šias paslaugas teiks projekto mokymuose dalyvavusi ugdymo karjerai koordinatorė, UKC profesijos patarėja Stasė Stulginskienė, iš išorės talkinsiantys konsultantai.Ugdymo karjerai paslaugos taip pat pasieks mokinius per integruotas dalyko pamokas, klasės valandėles.Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

 

 

UKC profesijos patarėja,

ugdymo karjerai koordinatorius

Stasė Stulginskienė