gototopgototop
Balandžio mėnesio renginių planas Spausdinti

Joniškio „Aušros“ gimnazija

BALANDŽIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2013-2014 m.m.

     Renginys

Laikas

Atsakingas

1.Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla.

   

1.1.Klasių auklėtojų metodinė grupė.

1.1.2. Mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamento tvirtinimas.

 

1.1.3. Klasės auklėtojų veiklos aprašo naujos redakcijos tvirtinimas. 

                        

Iki 04-11d.

Iki 04-03d.

Kl.aukl.metodinė grupė, seniūnų taryba

V.Bartašienė

Darbo grupė, direktorius

1.2.Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla. Susirinkimai. Seminarai. Konferencijos. Atestacija. Naujų dokumentų rengimas.

1.2.1.Mokytojų pasitarimas.

8d.

     

  

Administracija                                                   

1.2.2. Konferencija „JDKM šiuolaikinėje mokykloje“

05 sav.

A.Žilinskienė

G.Motiejuitė

K.Motiejuitis

L.Karkiuvienė

1.2.3.Rengimasis konferencijai „Meninio ugdymo problemos ir perspektyvos“

04 mėn.

Menų mokytojai

V.Bartašienė

A.Žilinskienė

1.2.4. IQES online paskyros pristatymas pedagogams.

3-4 sav.

Vidaus  veiklos įsivertinimo grupė

G.Mikulėnas

1.2.5. Mokytojo pareigybinio aprašo tvirtinimas.

Iki 05-01d.

Metodinė taryba

V.Mačiulienė

Direktorius

1.2.6. Kolektyvinės sutarties naujos redakcijos rengimas.

 

Administracija

Profesinė sąjunga

1.2.7. Gimnazijos nuostatų naujos redakcijos rengimas.

04 mėn.

A.Žilinskienė

V.Židonienė ir darbo grupė

1.2.8. Ugdymo plano 2014-2015 m.m. koregavimas.

04 mėn.

V.Mačiulienė

V.Židonienė

A.Žilinskienė

1.2.9. Metodinių grupių pasitarimai

3 sav.

Metodinių grupių pirmininkai

1.2.10.Atestacinės komisijos posėdis.

04-02d.

V.Mačiulienė

1.2.11. Metodinės tarybos posėdis- atvirų pamokų analizė.

04-30

Metodinė taryba

V.Mačiulienė

1.2.12. 3 kl. mokytojų ir auklėtojų konsultavimas dėl ugdymo plano koregavimo

Iki 05-01

V.Mačiulienė

1.2.13. Moksleiviškų uniformų dėvėjimo reglamento parengimas ir tvirtinimas.

Iki 04-11d.

VGK

1.2.14. Mokinių skatinimo programos ( naujos redakcijos) tvirtinimas.

Iki 04-11d.

Darbo grupė

V.Bartašienė

1.2.15. Mokytojų skatinimo programos rengimas it tvirtinimas.

Iki 04-11d.

Gimnazijos taryba

L.Karkiuvienė

1.2.16.Darbo su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti gimnaziją tvarkos aprašo naujos redakcijos rengimas.

04-15

Darbo grupė

V.Bartašienė

1.2.17.Gabių mokinių ugdymo sistemos naujos redakcijos rengimas.

04 mėn.

VGK

2.VGK veikla.

   

2.1.Darbo grupės su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti pamokas moksleiviais posėdis: mokinių lankomumas vasario mėnesį.

Po10d.

J.Bulzgienė

VGK darbo grupė

2.2. Pagalba klasių auklėtojams:

2.2.1.Paskaita „Burnos higiena“

2.2.2. Žygis dviračiais Sveikatos dienai paminėti 1 kl.

2.2.3. Rajoninė viktorina 1 kl. mokiniams „Sveikatos mozaika“

Tartis individualiai

5 sav.( po atostogų)

8d.

V.Mingailienė

2.3.Tyrimai:

2.3.1.Tyrimo „Mokymosi kokybė“ vykdymas.

2.3.3. Tyrimo „Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose pristatymas.

4 sav.

04 mėn.

Vidaus veiklos įsivertinimo grupė

V.Bartašienė

V.Bartašienė

3.Renginiai.

   

3.1. Akcija „Darom- 2014“

3.2. Rengimasis Paskutinio

skambučio šventei.

3.3. Gimnazijai- 95.

Susitikimas su gimnaziją baigusiais gydytojais D.Butvilu ir G.Skirmantu.

3.4. Gimnazijai- 95.

Rengimasis susitikimui su gimnaziją baigusiais žurnalistais S.Bendžiumi ir E.Kubiliumi.

3.5. Susitikimas su Švietimo ir mokslo ministru D.Pavalkiu.

3.6. Svečiuose Latvijos Aluksnės rajono mokyklų direktoriai. Susitikimas.

3.7. Susitikimas 3 kl. mokinių su Erasmus programos dalyviais- studentais iš Turkijos, Ispanijos ir Lenkijos .

3.8. Rajoninė konferencija „Tradicinių vertybių ir tautos sargyboje“.

3.9. Rengimasis saviveiklininkų išvažiuojamajam koncertui Gataučių pagrindinėje mokykloje.

3.10. Neformalios jaunimo grupės STOP išvyka į Kriukų pagrindinę mokyklą ( veiklos pristatymas, bendradarbiavimas).

3.11. Matematikos ir IT olimpiadų nugalėtojų apdovanojimas.

3.12. Tyrėjų diena- 2.

 26d.

04 mėn.

04-02d. per 7 pam..

04 mėn.

04-11d.

04-23-25d.

Laikas derinamas

5d. 13 val. Joniškio KC

Derinama

Derinama

2 sav.

04-10/11

J.Bulzgienė

3-4kl. auklėtojai

Dramos būrelis ( B.Krajinienė, V.Bartašienė)

B.Jurgaitytė

S.Jonušienė

Administracija

Administracija

V.Židonienė

P.Mataitis

V.Bartašienė

V.Bartašienė

S.Jonušienė

B.Jurgaitytė

S.Jonušienė

E.Jonušaitė

V.Bartašienė

A.Žilinskienė

A.Žilinskienė

Gamtos mokslų mokytojai

5.Sportiniai renginiai.

   

5.1. Dešimtokų krepšinio taurės varžybos.

5.2. Šaškių turnyras.

04 mėn.

04 mėn.

Ž.Mačiūnas

E.Poliakienė

V.Mingailienė

6.UKC renginiai.

   

6.1. Rengimasis karjeros dienai 3 kl..

6.2.Susitikimas 4 kl. mokinių su Joniškio raj. PK atstove R.Čepuliene.

6.3.Dalyvavimas respublikiniame  LAJM konkurse Klaipėdoje „Jūrų keliais  2014“

6.4.Klasių ( 1e, 1d, 1c) valandėlės UKC: Matuojamės profesiją iš „Profesijos vadovo“ ir LPK.

6.5.Konkurso „Mano svajonių profesija“ nugalėtojų apdovanojimas ŠPRC Technologijų skyriuje. Profesijų mugė.

6.6. 2e kl. valandėlė UKC „Karjeros planavimo žingsniai“.

6.7. 3e kl. valandėlė Joniškio VTC „Mandagumas- svarbu“

04 mėn.

8d.12 val.

25d.

1,8,29d.

8d.13 val.

4d.

4d.

UKC

S.Stulginskienė

7.Informacinio centro- bibliotekos renginiai.

   

7.1.Parodos:

Tarptautinė vaikų knygos diena

I.Šeiniui- 125

J.Biliūnui- 135

V.Šekspyrui- 450

04-02

04-03

04-11

04-23

N.Ramonienė

8.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, ir kiti darbai.

   

8.1. E. dienyno pildymas.

04 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

8.2. E. dienyno pildymas- klasių auklėtojų grafų pildymas ( darbas su klase, klasių veiklos). Neformaliojo švietimo pildymas.

04mėn.

V.Bartašienė

8.3. Pamokų stebėsena: mokytojų, ketinančių atestuotis pamokų lankymas.

04 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

V.Mačiulienė

9.Olimpiados, rengimasis egzaminams.

   

9.1. Kalbų įskaitų vykdymas:

2 kl.

4 kl.

93 sav.-10d.

V.Mačiulienė

V.Židonienė

Liet.k. mokytojai

9.2. 2 kl. užsienio k. lygių nustatymas

04 mėn.

V.Mačiulienė

V.Židonienė

9.3. 2 kl. mokinių individualių ugdymo planų sudarymas.

04 mėn.

V.Mačiulienė,I.Butautienė

S.Stulginskienė, kl.aukl.

10. Projektinė veikla.

   

10.1. Erasmus+KA2 paraiškos rengimas.

 

V.Židonienė

K.Motiejuitis

L.Jankauskienė

G.Motiejuitė